BS Het Avontuur

Oudervereniging
B.S. īt Avontuur
Ankersweg 52-C
6122 ET Buchten


 

De oudervereniging:


Wat doen wij ?
Onze oudervereniging is een gemotiveerde groep ouders die zich inzet voor de kinderen van onze school.
We vormen de brug tussen ouders enerzijds en leerkrachten en de directie anderzijds.

Kortom:
Wij verlenen medewerking aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.
Om de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen, organiseren en ondersteunen we activiteiten samen met het schoolteam. Om de taken wat te verdelen en alles ordelijk te laten verlopen, zijn er werkgroepjes die de voorbereiding van een nieuw initiatief of een vaste activiteit op zich nemen.

Wij vervullen een klankbord functie voor ouders met vragen of wensen betreffende schoolse en buitenschoolse activiteiten. Deze vragen bespreken wij met het team. Wij kunnen onderwerpen die bij ouders leven aankaarten op school. Daarbij is het wel van belang, te kijken wat er precies speelt en de ouders eerst te verwijzen naar de desbetreffende leerkracht en/of directie.

Informatie:
De oudervereniging kan, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad (mr) van de school adviseren of om advies vragen. Het contact met de mr verloopt meestal schriftelijk. Wij mogen als ouders de mr vergaderingen bijwonen. (totdat er wordt overgegaan op officiŽle stukken zoals bijvoorbeeld personeelsbeleid).

Verder kunnen wij, als ov, vragen stellen c.q. voorleggen aan leerkrachten die namens het team onze vergaderingen bijwonen. Ook nemen wij samen met de rest van het team en de directie de uit eindelijke beslissing over alles wat er voor de schoolactiviteiten is besproken. De teamleden c.q. schoolleiding hebben de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. Dit heeft te maken met de eindverantwoordelijkheid die wettelijk bij school ligt.

De ov bestaat uit een voorzitter die leidt de vergadering en coŲrdineert de werkzaamheden binnen de ov. De secretaris notuleert de vergaderingen en verzorgt de in- en uitgaande post. De penningmeester houdt de in- en uitgaven bij en stelt in overleg met de ov de begrotingen en de jaarrekening op voor het komend schooljaar.

De oudervereniging vergadert minimaal 6◊ per schooljaar, eenmaal per jaar aan het eind van het schooljaar is er een jaarvergadering. Hiervoor worden alle ouders tijdig uitgenodigd. De ov legt dan verantwoording af aan de ouders over het werk van de oudervereniging. Tevens wordt dan het financieel verslag en de begroting voor het nieuwe schooljaar besproken. Daarnaast zijn er verkiezingen voor nieuwe leden, bestaande leden en bestuursfuncties. Ov leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Aftredend en niet herkiesbaar zijn ouders, waarvan geen kinderen meer de school bezoeken. Dus elke ouder waarvan het kind op school zit kan lid worden van de ov. Als lid van de ov sta je ingeschreven bij de KvK. De vergaderingen van de ov zijn openbaar. Alle ouders met kinderen op basisschool het Avontuur mogen deze vergaderingen bijwonen.

Jaarlijks wordt er een kascontrolecommissie geformeerd voor het controleren van de kas.
Die bestaat uit drie ouders waaronder de penningmeester.

Voor iedere activiteit is er een bepaald bedrag dat gebruikt kan worden (zie schoolgids voor de verdeling van de gelden per activiteit). Indien nodig worden budgetten aangevuld door het houden van acties / sponsoring (door de ov of school georganiseerd). Dit alles gaat in overleg met de ov werkgroep, schoolteam en directie.

Extra:
De ov wordt soms uitgenodigd om present te zijn tijdens officiŽle gelegenheden (een receptie of dergelijke).Hier gaat dan een ledenafvaardiging naar toe. Eventueel met een presentje. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de ov leden. 

Vanuit het lidmaatschap van de ov zijn alle ouders automatisch lid van de landelijke ouderraad (lo-raad)

Tot slot:
Elke helpende hand is welkom. In de ov wordt niet alleen hard gewerkt maar ook is er aandacht voor gezelligheid en wordt er vaak gelachen. 
Samen met het schoolteam willen wij aan de schooltijd van onze kinderen een extra dimensie geven.