Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning én extra ondersteuning.

PASSEND ONDERWIJS EN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid.
 
In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs. Het Avontuur hoort bij het verband van regio Westelijke Mijnstreek:    Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. De twee andere zijn:
Regio Maastricht-Heuvelland (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul) en regio Heerlen eo: (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal).
 
Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: www.passendonderwijszuid.nl
 

Dekkend aanbod

Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een passende plek vinden. Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk onderwijs gerealiseerd. Daartoe werken de scholen in het samenwerkingsverband samen. Op Zuid- Limburgs niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm van reguliere tot zware ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP)van onze school is te zien dat de basiskwaliteit op orde is.
De school gebruikt een dekkend geheel van genormeerde instrumenten en procedures om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen.
Hierdoor signaleert school vroegtijdig welke zorg de leerlingen nodig hebben. Op basis van de analyse wordt gekeken welke specifieke ondersteuning de leerling nodig heeft en halen deze intern bij onze LB leerkrachten specialisten of vragen hulp bij onze ketenpartners zoals de expertisepool van INNOVO, de GGD of het zorgteam.

Verder hebben we ons onderwijs ánders georganiseerd: we werken in drie clusters: cluster 1 (groepen 1,2 en 3), cluster 2 (groepen 4 t/m 6) en cluster 3: (groepen 7 en 8).  We geven instructie aan kleine groepen  zodat we beter tegemoet kunnen komen aan de didactisch en pedagogisch  onderwijsbehoeften van het kind.
Om ons nog verder te bekwamen hebben we ontwikkeldoelen opgesteld:
  • De school heeft een specifiek aanbod om de sociale competenties te ontwikkelen
  • Leerkrachten betrekken de leerlingen bij het vaststellen van de doelen op rekengebied    (hga)
  • De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school
Het SOP is integraal onderdeel van het schoolplan. Hier staat de concrete uitwerking van onze aanpak op de ontwikkeldoelen. 
Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen.
Klik hier voor een overzicht van het SOP.
Kennismaken